Reklamačné podmienky

Predávajúci:

Ing. Ivan Meluš
Lúčky1252/9

97201Bojnice
IČO 44453469
DIČ 1073082835
IČ DPH SK1073082835
Tel: 0911 552 488
E-mail:eshop@lafiland.sk
Spoločnosť zapísaná v živnostenskom registri pod číslom 340-27184
okresný úrad Prievidza.Podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa je reklamáciou uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby a vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

1/Záruka
Záruka sa podľa týchto podmienok poskytuje za podmienok tu uvedených alebo nad rámec práv spotrebiteľa podľa všeobecne záväznýchprávnych predpisov. Nič v týchto podmienkach nemôže byťchápané, vykladané alebo aplikované ako obmedzenie alebo popretiepráv spotrebiteľa podľa všeobecne záväzných právnychpredpisov, alebo ako obmedzenie, prípadne vylúčenie zodpovednostipredávajúceho za vady tovaru voči spotrebiteľovi.

Zárukasa poskytuje za vady, ktoré sa na výrobku/tovare vyskytnú vzáručnej dobe. Záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov,pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedená iná záručná doba azačína plynúť dňom prevzatia výrobku / tovaru kupujúcim –spotrebiteľom. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami zákonač. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
Uspotrebného tovaru je spotrebiteľ oprávnený uplatniť právo zvady do 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, ak však nie je na tovareuvedený dátum spotreby, v takomto prípade sa lehota skracuje ibado dátumu spotreby vyznačeného na obale tovaru.
Záruka sanevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobenépoužívaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovaťza vadu a nedá sa ani reklamovať.
Záruka sa vzťahuje aj narýchlo opotrebovateľné diely (súčiastky) tovaru a spotrebnýmateriál, ktoré sa spotrebúvajú pri bežnom používaní tovaru,ak je preukázané, že nespĺňali technické požiadavky obvyklépre takéto diely a materiál. Za vadu sa však nepovažuje zničenie(znehodnotenie) súčiastky (tovaru) v dôsledku uplynutia technickejživotnosti.

Dobaod uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keďkupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa dozáručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydaťkupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaníopravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúťzáručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, akdôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

2/Reklamácia
Kupujúciuplatňuje reklamáciu u predávajúceho. Nároky z vád je potrebnéuplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú.
Pri uplatnení vádje kupujúci – spotrebiteľ povinný vadný, ale kompletný tovarpredložiť predávajúcemu (osobne alebo poštou), spolu s kópioudokladu o nákupe výrobku (faktúra, alebo pokladničný doklad) apotvrdeným záručným listom, pokiaľ bol predávajúcim vystavený.Nesplnením povinností týkajúcich sa vystavenia záručného listunie je platnosť záruky dotknutá.

V prípade vrátenia tovaru, si kupujúci môže vybrať iný tovar v rovnakej hodnote, alebo mu bude vrátená plná výška ceny zakúpeného tovaru.

3/Práva spotrebiteľa
Aksa na tovare vyskytne v záručnej dobe vada, spotrebiteľ mánasledovné práva:
A/ ak je vada odstrániteľná,
a)právo,aby bola vada bezplatne, včas (bez zbytočného odkladu) a riadneodstránená,
b)právo na výmenu výrobku/tovaru, alebo ak savada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak týmpredávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady, vzhľadom na cenutovaru alebo závažnosť vady,
B/ ak je vada odstrániteľná,avšak kupujúci/ spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie savady po oprave alebo pre väčší počet vád výrobok/tovar riadneužívať, právo na výmenu výrobku/ tovaru alebo právo odstúpiťod zmluvy s predávajúcim,
C/ ak je vada neodstrániteľná abráni tomu, aby sa výrobok/tovar mohol užívať ako výrobok/tovarbez vady, spotrebiteľ má právo na výmenu výrobku/tovaru, aleboprávo odstúpiť od zmluvy s predávajúcim.

4/Výluky zo záruky

Zárukasa nevzťahuje na vady spôsobené :

 • použitím v rozpore s návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi;
 • neodborným alebo nesprávnym nastavením, opravou, inštaláciou, úpravou (modifikáciou),
 • nehodou alebo poškodením spôsobeným kupujúcim/ spotrebiteľom alebo inými osobami,

Záruka zaniká :

 • v dôsledku výmeny niektorého dielu, súčiastky alebo súčasti tovaru, ktorý nie je dodaný alebo schválený predávajúcim,
 • v dôsledku akýchkoľvek zásahov vo vzťahu k tovaru treťou osobou,
 • ak boli porušené prvky ochrany slúžiace na zistenie neodbornej alebo neoprávnenej manipulácie alebo demontáže dielov (plomby a pod. ),
 • ak boli poškodené alebo pozmenené prvky slúžiace na identifikáciu výrobku alebo údaje uvedené v záručnom liste.

Spotrebiteľnemá právo na vydanie dielov, súčiastok alebo súčastí tovaru,ktoré boli v rámci vykonania záručnej opravy vymenené.

Uplatnenie reklamácie a reklamačný postup:

A.)Prevzatie tovaru: Kupujúci je povinný prehliadnuť tovarbezprostredne pri kúpe.
V prípade dopravy tovaru dopravcom jeKupujúcemu odporúčané, aby bezprostredne pri dodaníprekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov,poškodenie balíkov – krabice) podľa priloženého prepravnéholistu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktoránie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr.neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielkukupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísaťv odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnúalebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom naadresu: eshop@lafiland.sk, spísať s dopravcom škodový protokol atento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštoupredávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebovonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vecreklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, žesa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
Reklamácie mechanickéhopoškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri kúpe, je nutnéuplatniť okamžite po zistení. Pred prvým použitím je kupujúcipovinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenskéhonávodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledneriadiť.
Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru (osobnom ajneosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia.
Kupujúci jepovinný pri prevzatí dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočnéhoodkladu informovať predávajúceho o zistených závadách.Oznámenie o zistených závadách musí kupujúci urobiť upredávajúceho písomne. V písomnom oznámení musí kupujúciuviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jednáa ako sa prejavujú.

B.)Uplatnenie reklamácie: Kupujúci uplatňuje reklamáciu upredávajúceho. Kupujúci je povinný vadný alebo kompletný tovarpredložiť predávajúcemu (osobne alebo poštou), spolu s kópioudokladu o nákupe výrobku a potvrdeným záručným listom, pokiaľbol predávajúcim vystavený. Spolu s uplatnením reklamáciekupujúci priloží s reklamovaným tovarom popis vady, pre ktorúvýrobok reklamuje.

C.)Postup pri vybavení reklamácie: Podľa § 18 zákona č. 250/2007Z.z. o ochrane spotrebiteľa predávajúci rozhodne o reklamáciiihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Vodôvodnených prípadoch najmä ak si situácia vyžadujezložitejšie zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní ododňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty máspotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenuvýrobku za nový výrobok. Predávajúci je oprávnený po predchádzajúcom výslovnom súhlase a dohovore s kupujúcim dodať výmenou za chybný tovar iný tovar, plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov.
Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácievydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnenáprostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúcije povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiťspotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď,musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu sdokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamáciesa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázaťuplatnenie reklamácie iným spôsobom.
Predávajúci je povinnýo vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dníodo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie budekupujúci prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonickyinformovaný po ukončení reklamačného konania a zároveň mu budedoručený spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu reklamačnýprotokol.

Dobana vybavenie reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovarupredávajúcim, resp. dňom prevzatia servisným strediskom. Oprava vzáručnej dobe je bezplatná.

Miestona uplatnenie reklamácie:

Lúčky 1252/9, 972 01 BojniceTietozáručné a reklamačné podmienky sú platné a účinné od01.06.2018.Vrátenietovaru 

Tovarsi môžete vymeniť, alebo vrátiť. Zo zákona máte na to 14 dníod doručenia.

Tovarna vrátenie nesmie byť poškodený, nosený, nesmie zapáchať amusí mať na sebe všetky štítky, tak ako ste tovar aj dostali.
Akby tovar nespĺňal niektorú z podmienok, tak ho nie je možné anivymeniť ani vrátiť.

Dobalíka pribalíte kópiu faktúry a krátky popis či ide o výmenu/za aký tovar bude vymenený/ alebo vrátenie tovaru /číslo účtuna ktorý vám vrátime peniaze/.

Adresapre zasielanie tovaru:

Lúčky 1252/9, 972 01 BojniceVýmenný / reklamačný formulár

Slúži na výmenu / vrátenie / reklamáciu tovaruV prípade, že ste s tovarom z akýchkoľvek dôvodov neboli spokojní, môžete ho do 7 dní od prevzatia zásielky vrátiť.

Pre urýchlenie vašej reklamácie / vrátenia / výmeny, prosím vyplňte tento formulár a priložte ho spolu s faktúrou k tovaru.VRÁTENIE PRODUKTOV (prosím zakrúžkujte požadované možnosti):

Dôvod vrátenia :


 • Reklamácia (chybný tovar - prosím vyplňte aj dôvod vrátenia v nasledujúcej tabuľke)


 • Vrátenie do 7 dní bez udania dôvoduNázov tovaru

Kód tovaru

Farba / Veľkosť

Počet

Dôvod vrátenia
Vrátený tovar požadujem:

 • Vymeniť za iný tovar


Názov tovaru

Kód tovaru

Farba / Veľkosť

Počet

Cena
 • Vrátiť sumu za tovar na číslo účtu _______________________ / ________Meno zákazníka: ___________________________________

Číslo objednávky: ___________________________________ ________________________

Podpis zákazníka