Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Informácie podľa § 15 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších právnych predpisov

Vážení zákazníci,

naša spoločnosť si váži Vašu dôveru a kladie dôraz na ochranu Vašich osobných údajov, ktoré potrebujeme za účelom vybavenia Vašej objednávky. 
Spoločnosť spracúva všetky osobné údaje výlučne s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú ich ochranu. 
Údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, pričom použité budú výlučne pre vybavenie Vašej objednávky a našu ďalšiu komunikáciu s Vami.

V prípade nákupu tovaru v internetovom obchode www.lafiland.sk bude naša spoločnosť  spracovávať osobné údaje zákazníka v nasledujúcom rozsahu:

  • Meno a priezvisko
  • Adresa pre doručenie tovaru
  • Kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefonický kontakt) 
  • Číslo bankového účtu

V prípade že spoločnosť spracúva aj iné osobné údaje zákazníka, ako sú uvedené vyššie, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Osobné údaje zákazníka bude spoločnosť spracovávať za účelom realizácie uzavretia kúpnej zmluvy, dodávky tovarov alebo služieb, evidenciu objednávok pre riešenie prípadných reklamácií, pre informovanie o akciách, novinkách a zľavách, ale tiež za účelom ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, spočívajúcich v ochrane pred prípadnými súdnymi spormi, vyplývajúcimi z uzavretých zmlúv na kúpu tovarov alebo služieb.
Spracovanie osobných údajov budeme prevádzať sami. V prípadoch, keď bude objednaný tovar na žiadosť zákazníka doručovaný na adresu uvedenú v objednávke, poskytneme osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt a adresu na doručenie tiež príslušnému dopravcovi.

Kupujúci poskytuje spoločnosti svoje osobné údaje dobrovoľne za účelom splnenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Spoločnosť spracúva osobné údaje zákazníka len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Spoločnosť poskytuje osobné údaje zákazníka tretej osobe len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť poskytuje osobné údaje o kupujúcich dopravcovi, za účelom dodania tovaru
a nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť nezodpovedá za zneužitie osobných údajov treťou osobou, ktorá sa k týmto osobným údajom dostala bez oprávnenia.